Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: Rozdíl mezi DPP a DPČ, výhody a nevýhody

Vedle hlavního pracovního poměru stále více zaměstnavatelů nabízí možnost pracovat tzv. na dohodu. Sezónní přivýdělky i brigády se ve většině případů řeší uzavíráním pracovních smluv, které se liší od běžné pracovní smlouvy omezením rozsahu práce, způsobem ukončení pracovního poměru a dalších detailů, které poskytují výhody jak samotným zaměstnavatelům, tak i jejich zaměstnancům. Jaké jsou náležitosti jednotlivých typů dokumentů? Jaký je rozdíl mezi dohodou o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a na co si dát při jejich uzavírání pozor? Tento článek Vám pomůže rychle se zorientovat a jednou provždy si zapamatovat v čem se „dohody“ liší a lépe tak zhodnotit která z nabízených možností pro Vás bude v konkrétní situaci výhodnější.

Společné znaky dohody o provedení práce a o pracovní činnosti

  • Obě smlouvy se uzavírají v písemné podobě na dobu určitou a lze je kombinovat s prací na HPP.
  • U jednoho zaměstnavatele můžete mít uzavřeno více smluv najednou, stejně tak jako můžete za určitých podmínek pracovat pro více zaměstnavatelů souběžně. Podmínkou je, že v případě DPČ nesmí pracovní doba v průměru přesáhnout 20 hodin týdně, v případě DPP nesmíte u daného zaměstnavatele odpracovat více než 300 hodin v jednom kalendářním roce.
  • Z hlediska možnosti daňového zvýhodnění jsou DPP i DPČ vhodné pro osoby, za které zdravotní pojištění platí stát, např. studenti, osoby na mateřské dovolené a důchodci. Slevu na dani však lze uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele v daném měsíci a podmínkou jejího uplatnění je, že výdělek nepřesáhne stanovenou částku (10 000 Kč u DPP a 3000 Kč u DPČ měsíčně). Tyto částky je samozřejmě možné přesáhnout, sleva se ale v takovém případě neuplatní.
  • DPP i DPČ lze ukončit buď uplynutím stanovené doby, nebo výpovědí, která je kratší, něž v případě běžné pracovní smlouvy. Výpovědní lhůta 15 dní začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Dohodu je nutné vždy ukončit písemnou formou, jinak se k jejímu ukončení nepřihlíží.

Jaké jsou hlavní rozdíly?

Hlavním rozdílem je rozsah práce, uváděný v hodinách a také maximální výše výdělku, která nepodléhá odvodům. Vzhledem k rozdílné částce, která rozhoduje o účasti na zdravotním pojištění obě smlouvy odlišně řeší například nárok na nemocenskou. V případě DPČ Vám nárok na náhradu mzdy vznikne i při nižším výdělku, ovšem za cenu odvodů, která se projeví na výplatní pásce.

DPP

V případě DPP nesmí předpokládaný rozsah práce překročit 300 hodin v kalendářním roce. Toto pravidlo platí také v případě, že by zaměstnanec u zaměstnavatele uzavřel více dohod v daném roce – rozsah pracovních úkolů se v tomto případě sčítá, hranici 300 hodin ročně by neměly překročit ani za těchto podmínek. Časové rozvržení pracovních úkolů v případě DPP nehraje roli. Pokud je výdělek vyšší než 10 000 Kč měsíčně, podléhá zdanění ve výši 15% a také odvodům na pojištění.

DPČ

V případě DPČ je možné pracovat více než 300 hodin v průběhu jednoho kalendářního roku, je ale třeba dodržet jiné pravidlo: práce musí být vykonávána v průměru do poloviny stanovené týdenní pracovní doby, zpravidla se jedná o 20 hodin týdně. Limitem pro odvod zdravotního a pojištění pro rok 2020 je 3000 Kč měsíčně. Z výdělku se automaticky odvádí 15% daň z příjmu, kterou lze podobně jako v případě DPP získat zpět za využití nároku na slevu na dani, tzv. „růžovým prohlášením“.

Na co si dát pozor

  • Sociální pojištění při nižších výdělcích (10 000 Kč u DPP a 3000 Kč u DPČ) není hrazeno zaměstnavatelem ani státem, a to ani v případech, kdy za zaměstnance zdravotní pojištění odvádí stát (studenti, osoby na rodičovské apod.). Práce na dohody se tak při nízkých výdělcích nezapočítává do doby pojištění pro důchod, sociální pojištění je ale možné hradit dobrovolně.
  • Při práci pro více zaměstnavatelů v jednom kalendářním roce Vám vzniká povinnost vyplnit a odevzdat daňové přiznání na základě potvrzení o příjmech, které Vám na žádost vystaví zaměstnavatel. V určitých případech je možné získat zpět část již odvedené daně.
  • Někteří zaměstnavatelé do smlouvy zahrnují doložku o tom, že jejich zaměstnanec nesmí pracovat na dohodu mimo hlavní pracovní poměr ve stejném oboru, aby tak zamezili případnému střetu zájmů.
  • Před podpisem smlouvy je také důležité ujasnit si pracovní dobu a místo výkonu práce. V případě nejasností je vhodné požádat o uvedení těchto i dalších upřesňujících informací přímo do smlouvy a vyhnout se tak případným nedorozuměním. Přestože se jedná o práci mimo pracovní poměr, Vaše mzda by neměla být nižší než zákonem stanovené minimum (87,3 Kč/hod. pro rok 2020).
5/5 - (5 hlasů)