Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozované nebo registrované na území České republiky. Známější je pod názvem „povinné ručení“, jeho sjednání je totiž vyžadováno zákonem. Jste-li aktivním řidičem, velmi pravděpodobně si za svůj automobil (nebo motocykl) toto pojištění hradíte sami od chvíle, kdy jste se stali jeho majitelem. Je ale možné zrušení povinného ručení? Za jakých podmínek ke zrušení povinného ručení přistoupit a kdy je vlastně možné jeho ukončení požadovat?

Povinné ručení zajišťuje pojistnou ochranu v případě, že při provozu svého vozidla způsobíte škodu třetí osobě. Pokud tedy při autonehodě někoho zraníte, poškodíte jeho vůz a ještě zbouráte plot u místní hospůdky, bude se pojišťovna podílet na odškodnění způsobené majetkové i nemajetkové újmy.

Zejména novopečení majitelé řidičského průkazu někdy neznají rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním. Druhé jmenované je nepovinné pojištění a jsou z něj hrazeny případné škody na vašem vlastním vozidle. Oproti tomu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla slouží výhradně ke krytí škod způsobených třetím osobám. Hodnotu vašeho auta či motorky tedy nijak nechrání.

Kdo může povinné ručení sjednat a platit

Zákon č. 198/1999 Sb. v zásadě stanoví, že pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je povinen uzavřít vlastník tuzemského vozidla (případně spoluvlastník nebo provozovatel). V minulosti si hlavně mladí řidiči nechávali povinné ručení uzavřít svými rodiči či prarodiči. Ti totiž mohli mít vysoké bonusy za bezeškodní průběh pojištění, pokud jako celoživotní řidiči zvládli vše bez nehod.

Dnes již v podstatě není možné sjednat povinné ručení jinou osobou, než je majitel vozidla, uvedený v technickém průkazu. Samotné pojišťovny tuto praxi nepodporují. Navíc je tím začínající řidič sám proti sobě, protože nemá-li uzavřenou smlouvu na své jméno, nikdy se mu nezačnou jeho vlastní bonusy za bezeškodní průběh přičítat.

Zajistit úhradu pravidelného pojistného je povinností pojistníka (tedy téměř zpravidla majitele vozidla). Pojišťovna ale zpravidla nepátrá po tom, z jakého účtu platba přišla, takže pojistné může zaplatit prakticky kdokoliv.

Kdy a jakým způsobem lze povinné ručení ukončit

Pojistná smlouva se u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla každoročně automaticky prodlužuje na období dalšího roku. Ke zrušení povinného ručení přitom můžete mít řadu důvodů. Přesto však nelze smlouvu vypovědět jen tak ze dne na den bez splnění specifických podmínek. Jak probíhá standardní ukončení povinného ručení a jaké důvody vás opravňují k jeho zrušení mimo obvyklou lhůtu?

Výpověď pojištění ke konci pojistného období

Tento způsob ukončení povinného ručení by se dal označit jako standardní postup. Aby nedošlo k automatické prolongaci stávající smlouvy, zašlete písemnou výpověď pojišťovně. Musíte ji ale poslat včas, a to nejméně 6 týdnů před výročím trvání pojistné smlouvy. Pokud to nestihnete, výpověď se „započítá“ až pro konec následujícího roku, kdy bude staré povinné ručení stále platit a vy budete muset uhradit za toto období pojistné.

Výpověď kvůli změně ceny pojistného

Povinné ručení patří do skupiny pojistných produktů, na které se vztahuje takzvaná indexace. Zjednodušeně řečeno při ní pojišťovna přepočítá, jak vysoké částky musí vynakládat na odškodné, a kolik potřebuje od svých klientů inkasovat na pojistném, aby tyto náklady pokryla.

Ceny povinného ručení v posledních letech stoupají například kvůli novým mladým řidičům, kteří sedají do čím dál silnějších vozů a častěji se stávají účastníky dopravních nehod. I bez tohoto trendu by se ale pojistné zvedalo přinejmenším tak, aby to odpovídalo současné inflaci (tedy celkovému růstu cen).

Obdržíte-li od pojišťovny informaci o nové výši pojistného, nemusíte ji akceptovat a jste oprávněni smlouvu vypovědět do jednoho měsíce od oznámení nové ceny. Nedojde pak k dalšímu prodloužení smlouvy a v den výročí uzavření tato zanikne. Samotná pojišťovna má povinnost vás o chystaném zvýšení pojistného pro další rok informovat s alespoň dvouměsíčním předstihem.

Výpověď do dvou měsíců od uzavření smlouvy

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla vám dává možnost nově uzavřené povinné ručení zrušit do dvou měsíců od uzavření smlouvy. Pokud tedy při koupi nového vozu rychle podepíšete první pojistku, která vám přijde pod ruku, máte možnost pátrat po výhodnějších podmínkách.

Taková výpověď se podává bez udání důvodu. Dnem podání začíná běžet osmidenní lhůta, po jejímž vypršení přestává povinné ručení platit. Dobře si pohlídejte, aby na sebe v takovém případě staré ručení s nově uzavřeným správně navazovalo.

Výpověď do tří měsíců od oznámení pojistné události

Tato zákonem daná možnost ukončení povinného ručení je využívaná jen zřídka. Pokud k tomu dojde, začne dnem doručení výpovědi pojišťovně běžet výpovědní lhůta v délce jednoho měsíce, po které povinné ručení zanikne.

Výpověď dohodou

Pravděpodobně ta nejméně častá varianta ukončení pojištění spočívá ve vzájemné dohodě mezi pojistníkem a pojišťovnou. Protože ale pojišťovny nemají důvod zbavovat se platících klientů, málokdy na dohodu o ukončení pojistné smlouvy přistoupí.

Ukončení povinného ručení při prodeji vozidla

Prodejem vozidla, respektive jeho formálním přepisem, přechází povinnost zajistit pojištění na nového majitele. Aby došlo k ukončení vaší stávající smlouvy, zašlete pojišťovně písemnou výpověď spolu s kopií kupní smlouvy nebo velkého technického průkazu se záznamem o převodu.

Pojišťovna takovou výpověď bude akceptovat a vaše povinné ručení ukončí ke dni převodu vozidla na nového majitele. Zároveň vám zašle přeplatek pojistného, které jste uhradili předem za zbytek pojištěného roku.

Obvykle si pojišťovna vyžádá vrácení platné zelené karty, buďte na to tedy připraveni a nenechejte ji v autě novému majiteli. Stejně by mu k ničemu neposloužila.

Ukončení povinného ručení při odhlášení vozidla z registru

Aby mohlo být vozidlo provozováno na tuzemských silnicích, musí být vedeno v příslušném registru, na základě čehož je mu přidělena registrační značka (SPZ).

Když už nemůže auto či motocykl sloužit svému účelu, je povinností majitele zajistit jeho řádnou likvidaci a trvalé odhlášení z registru motorových vozidel. S dokladem o ekologické likvidaci (převzetí autovraku), oběma technickými průkazy, registračními značkami a občankou pak vyrazíte na úřad, kde vyřídíte takzvaný zánik vozidla.

Pokud máte jistotu, že vozidlo nebude nějakou dobu v provozu (například kvůli vašemu pobytu v zahraničí nebo při rozsáhlých opravách auta), lze jej vyřadit z registru i dočasně. V takovém případě musíte vozidlo dostatečně zabezpečit a odevzdat registrační značky do depozitu. Toto vyřazení vozidla je možné až na dobu 12 měsíců (při prodloužení je nutné dokládat úřadu další skutečnosti).

Pojišťovně zašlete výpověď a jako přílohu i doklad o zániku vozidla nebo doklad o dočasném vyřazení. Další postup je obdobný, jako při změně majitele vozu. Pojišťovna si může vyžádat platnou zelenou kartu a proplatí vám případný přeplatek na pojistném.

Platnost povinného ručení při úmrtí majitele vozidla

Pojistná smlouva u pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou provozem vozidla se nevztahuje přímo k osobě pojistníka, který tuto smlouvu uzavřel, ale je svázaná s pojištěným vozidlem. To pak bývá zpravidla součástí dědictví spolu s dalším majetkem zemřelého.

I když vozidlo během této doby nikdo aktivně nevyužívá, stále je vedené v registru a ze zákona tedy musí být řádně pojištěné po celou dobu dědického řízení. Mějte to tedy na paměti a snažte se zjistit, u které pojišťovny je povinné ručení uzavřené a kdy má být zaplacené pojistné za další období. Vyhnete se tak zbytečným problémům a případným sankcím.

Po skončení dědického řízení si nové povinné ručení uzavře ten, kdo vůz po zemřelém získal (tuto skutečnost pro účely přepisu vozidla doloží usnesením soudu o dědictví).

Sankce za chybějící povinné ručení

Povinné ručení musíte mít podle zákona uzavřené pro každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka a technický průkaz.

Je-li vozidlo provozováno bez sjednaného povinného ručení, hrozí pokuta ve výši od 5.000,- Kč až do 40.000,- Kč. Nezáleží na tom, jestli vaše pojištění zaniklo před rokem nebo jen předevčírem. A nezachrání vás ani to, že auto už několik měsíců stojí v nepojízdném stavu zaparkované na zahradě.

Při skončení platnosti povinného ručení máte 14 dnů na odevzdání značek do depozitu, doložení zániku vozidla nebo na uzavření nové pojistné smlouvy. Pokud tuto lhůtu nedodržíte, čeká vás další pokuta, tentokrát od 2.500,- Kč do 20.000,- Kč.

Pokud při silniční kontrole nepředložíte zelenou kartu, a to i když povinné ručení sjednané máte, může být finanční sankce udělená ve správním řízení od 1.500,- Kč do 3.000,- Kč.

Dalším postihem je zpětné vymáhání příspěvků do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Z něj by totiž byla hrazena případná škoda, kterou byste způsobili provozem nepojištěného vozidla. Sazba je stanovena zákonem v rozmezí od 20,- Kč do 300,- Kč za každý nepojištěný den.

Chcete-li tedy přistoupit k ukončení povinného ručení z jakéhokoliv důvodu, pečlivě si ohlídejte všechny termíny, abyste neměli vozidlo ani jediný den nepojištěné.

5/5 - (4 hlasy)